Kwaliteitscharter

Elke onderneming van de sector van de Brandstoffenhandel die de ethische principes van het beroep onderschrijft en die het Kwaliteitscertificaat voor de Distributie van Brandstoffen wenst te bekomen,

VERBINDT ZICH ER TOE :

Voor wat HAAR BELEIDSVERANTWOORDELIJKHEID betreft,

 • Haar activiteiten uit te voeren volgens een actieplan op lange termijn, waarbij alle wettelijke bepalingen en de regels van het Kwaliteitscharter worden geëerbiedigd;
 • Haar kwaliteitsbeleid te doen naleven door alle medewerkers en onderaannemers;
 • Adequate procedures op te stellen om een permanente controle op de goede werking van de operaties te waarborgen in elke fase van de distributie : aankoop, opslag, laden/lossen, opnemen van bestellingen, transport en levering, diensten, facturatie en inning;
 • Aan de consument de diensten aan te bieden van gekwalificeerd personeel, speciaal opgeleid en uitgerust om mogelijke hinder of schade aan personen, aan het leefmilieu en aan goederen te voorkomen;
 • De signalen (incidenten/ongevallen, klachten en suggesties) die toelaten een gebrek vast te stellen van het materieel, van het product, van de operaties of van de diensten te rapporteren en methodologisch te analyseren, en acties te ondernemen om hieraan op afdoende wijze te verhelpen;

Voor wat DE KWALITEIT EN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN betreft,

 • Uitsluitend producten te leveren die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de gebruiker, en waarvan de kwaliteit overeenstemt met de vermelde specificaties;
 • De gebruiker te informeren over de karakteristieken en de prijs van de producten, door te vermelden of de B.T.W. al dan niet inbegrepen is, en rekening houdend met o.a. de bestelde hoeveelheid, de leveringstermijn, de betalingsvoorwaarden en de bijhorende diensten;
 • Deze gegevens te vermelden op de factuur of op de leveringsbon;

Voor wat DE KWALITEIT VAN HET MATERIEEL en DE WAARBORG VAN DE GELEVERDE HOEVEELHEID betreft,

 • Perfect onderhouden materieel te gebruiken dat beantwoordt aan de wettelijke voorschriften;
 • De geleverde hoeveelheden te waarborgen door een correct gebruik van de geschikte meetinstrumenten waarvan de correctheid en goede werking permanent worden gecontroleerd;

Voor wat DE DIENSTVERLENING AAN DE CONSUMENT betreft,

 • De consument te adviseren over het rationele gebruik en het regelmatige onderhoud van zijn verwarmingsinstallatie;
 • Hem te informeren over de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en regels van goed gebruik;
 • Hem te helpen om, bij het manipuleren of stockeren van de producten, elk risico op ongevallen of verontreiniging te voorkomen;

Voor wat DE PROMOTIE VAN DE BRANDSTOFFEN betreft,

 • Aan de gebruiker alle elementen te verstrekken die hem toelaten in alle objectiviteit de energie voor zijn verwarming te kiezen;
 • De specifieke voordelen van de aan de consument aangeboden brandstoffen te promoten.