Wij behartigen de belangen van de brandstoffenhandel en -distributie

Energie en energiebevoorrading zijn essentieel voor de economie en de welvaart. Brafco ijvert voor een evenwichtige energiemix in de bevoorrading van het land. Om te vermijden dat België al te afhankelijk wordt van een bepaalde energievector, is een niet-discriminerende regelgeving inzake energieën essentieel. Dit objectief vormt een permanent aandachtspunt voor de Federatie, die er ook op toeziet dat operatoren die instaan voor de distributie van brandstoffen, dit in een gezonde en vrije marktomgeving kunnen doen.  Een fijnmazig distributienet is overigens de beste garantie op een competitieve marktwerking, waar ook de consument de vruchten van plukt.

De Federatie vormt het orgaan waarbinnen de sector gemeenschappelijke standpunten inzake regelgeving en beleidskwesties kan uitwerken en definiëren, meer bepaald inzake economische, sociale, fiscale en milieu-aangelegenheden.

Om de belangen van de sector te verdedigen, houdt Brafco zich permanent op de hoogte van alle kwesties die van belang kunnen zijn voor haar leden. Daartoe onderhoudt zij nauwe contacten met de bevoegde Europese, federale en regionale overheden en met alle betrokken administraties, instanties en aanverwante beroepsorganisaties.

De Federatie neemt ook deel aan adviescomités en overlegorganen, zoals de Hoge Raad voor de Middenstand en de KMO. Op Europees vlak neemt zij actief deel aan de werkzaamheden van de European Confederation of Fuel Distributors (ECFD). Op sociaal vlak vertegenwoordigt zij de sector bij de onderhandelingen tussen de sociale partners binnen het paritair comité voor de handel in brandstoffen.

Maar de Federatie behartigt ook de belangen van haar leden door persrelaties en directe contacten met beleidsverantwoordelijken, vakbonden en interprofessionele organisaties.

De belangrijkste desiderata van de sector vindt u in de memoranda die de Federatie opstelt naar aanleiding van Europese, federale en regionale verkiezingen.