L’équipe de Brafco

De gauche à droite : Vincent Orts, Anne Gabriëls, Naziha Boulben Fellah, Johan Mattart, Ann De Knibber, Olivier Neirynck et Lisa Van Eenhooge.

Johan MATTART
Directeur Général

+ 32 2 213 14 11
E-mail

Olivier NEIRYNCK
Directeur Technique

+ 32 2 213 14 15
E-mail

Vincent ORTS

Conseiller en communication

+ 32 2 213 14 18

E-mail

Lisa VAN EENHOOGE

Directrice Fonds Social/Conseillère Affaires sociales

+ 32 2 213 14 16
E-mail

Anne GABRIELS 

Consultante sectorielle

+ 32 2 213 14 17
E-mail

Ann DE KNIBBER

Secrétariat, comptabilité

+ 32 2 213 14 11
E-mail

Naziha BOULBEN FELLAH

Secrétariat, formations

+ 32 2 213 14 12
E-mail