BRAFCO team

Van links naar rechts: Vincent Orts, Anne Gabriëls, Naziha Boulben Fellah, Johan Mattart, Ann De Knibber, Olivier Neirynck et Lisa Van Eenhooge.

 

Johan MATTART

Algemeen Directeur

+ 32 2 213 14 11
E-mail

Olivier NEIRYNCK
Technisch Directeur

+ 32 2 213 14 15
E-mail

Vincent ORTS
Communicatieadviseur

+ 32 2 213 14 18
E-mail

Lisa VAN EENHOOGE

Directeur Sociaal Fonds/Sociaal Adviseur Brafco

+ 32 2 213 14 16
E-mail

ANNE GABRIELS

Sectorconsulente

+ 32 2 213 14 17
E-mail

Ann DE KNIBBER

Secretariaat, boekhouding

+ 32 2 213 14 11
E-mail

Naziha BOULBEN FELLAH

Secretariaat, opleidingen

+ 32 2 213 14 12
E-mail