HERINNERING! Brafco Statutaire & Buitengewone Algemene Vergaderingen 8 juni 2023: bevestig uw aanwezigheid vóór 1 juni

8 juni 2023
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden

De leden van de VZW Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergaderingen, die zullen plaatsvinden op donderdag 8 juni 2023 om 10.00 uur in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaardend.

Agenda:

10.00u : Statutaire Algemene Vergadering

 • Aanduiding van twee stemopnemers
 • Toespraak door de Voorzitter
 • Verslag van de Algemeen Directeur over het dienstjaar 2022 en de actualiteit 2023
 • Verslag van de Schatbewaarder
 • Verslag van de verificateurs voor de rekeningen
 • Goedkeuring van de balans en van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 2022
 • Kwijting aan de bestuurders
 • Kwijting aan de verificateurs voor de rekeningen
 • Vastlegging ledenbijdragen 2024
 • Goedkeuring van het door de Algemene Directeur voorgestelde budget voor het dienstjaar 2023
 • Benoeming van één of meerdere verificateurs die belast worden met het nazicht van de rekeningen gedurende het dienstjaar 2023

11.30u : Buitengewone Algemene Vergadering

 • Stemming over het ontwerp van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11.45u : "Gasolie-verwarming in Europa: situatie, lobby en vooruitzichten”, presentatie door mevrouw Sandrine De Vos, Secretary General Eurofuel.

12.45u : Receptie en middagmaal.

Om praktische redenen is het noodzakelijk vooraf uw aanwezigheid te bevestigen. Gelieve vóór 1 juni 2023 uw deelname te bevestigen per email (naar info@brafco.be) met vermelding van :

 • de naam en het adres van uw onderneming
 • de naam van de deelnemer(s) aan de algemene vergadering (max. 2 personen/onderneming)
 • zijn/haar/hun al dan niet deelname aan de aansluitende lunch

Als onderwerp van deze mail vermeldt u “Deelname AV 08.06.2023”