Cheque van 200 € voor gebruikers van stookolie en propaan in bulk

1 april 2022
Vincent Orts

Voor leveringen uitgevoerd tussen

15 november 2021 en 15 november 2022
 

De toekenningsmodaliteiten voor de premie van 200 euro worden momenteel uitgewerkt. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een wet die in de zomer zal worden gepubliceerd. Het voorontwerp van deze wet werd op vrijdag 1 april in de ministerraad in eerste lezing goedgekeurd. 

Voor wie ?

•    De – eenmalige en forfaitaire – premie zal enkel toegekend worden aan een fysische persoon voor een levering van huisbrandolie of propaan in bulk uitgevoerd tussen 15 november 2021 en 15 november 2022, ook indien meerdere leveringen van huisbrandolie of propaan in bulk tijdens deze periode hebben plaatsgevonden. De referentieperiode, oorspronkelijk voorzien voor het volledige jaar 2022, werd dus aangepast om rekening te houden met budgettaire overwegingen eigen aan de boekhouding van de Staat.

•    Elke persoon gedomicilieerd in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen (één enkele cheque per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres). 

•    De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteit) of tweede verblijven.

Hoe ?

  • De uitbetaling van de cheque zal gebeuren door de FOD Economie, die met het oog daarop een online aanvraagmodule ontwikkelt alsook een toelichtende nota bij de te volgen procedure. De Administratie zal eveneens belast worden met de controle van de online ingediende aanvragen. 
  • Elke persoon die de premie wenst aan te vragen, zal hierbij een kopie van den factuur, het bewijs van betaling van de factuur via zijn/haar rekeningnummer en zijn/haar rijksregisternummer moeten voorleggen.  Met het oog daarop is het ten stelligste aangeraden dat de in aanmerking komende personen hun factuur alsook het bewijs van betaling bijhouden om, eens de wet in het Staatsblad is gepubliceerd (zomer 2022) en de online aanvraagmodule ter beschikking is, hun aanvraag tot tussenkomst in te dienen.
  • Om de conformiteit van de aanvragen na te gaan, kan de FOD Economie de stookolie- en propaanverdelers vragen om bepaalde gegevens te valideren.
  • Voor wie geen toegang heeft tot het internet, zal de aanvraag ook kunnen worden ingediend via een papieren formulier van de FOD Economie, dat na de publicatie van de wet via de handelaars beschikbaar zal zijn en dat aangetekend moet worden verstuurd.
  • De stookolie- en propaanverdelers zijn niet gemachtigd om zelf de premie van 200 euro in mindering te brengen van de factuur.

                          Bezoek regelmatig deze website om op de hoogte te blijven.