STOOKOLIESECTOR EN OVERHEID SLUITEN AKKOORD OVER HET KADER VOOR DE ERKENNING VAN HET BODEMSANERINGSFONDS PROMAZ

7 mei 2021
Vincent Orts

Promaz zal op twee manieren worden gefinancierd. Enerzijds via de overheveling van financiële overschotten van Bofas (bodemsaneringsfonds van tankstations) en, anderzijds, via een bijdrage van 0.01 euro/liter die wordt doorgerekend in de maximumprijs van stookolie2. Het Fonds schat in dat voor zijn werking een budget van maximaal 512 miljoen euro beschikbaar zal moeten zijn voor 20 jaar met een automatische stop van de inning bij het bereiken van het bedrag. Om de financiële leefbaarheid van Promaz te verzekeren zal de budgetbehoefte tussentijds worden geëvalueerd in functie van het beleidskader inzake stookolie en kan de duur van de werking van het fonds, indien nodig, ingekort worden. 

Wie kan beroep doen op PROMAZ?      

Elke particuliere eindgebruiker waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten kunnen in aanmerking komen voor het Promaz-Fonds3. Enkel gebouwen met een woonfunctie (huizen, appartementen) komen in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds. Promaz zal prioriteiten bepalen rekening houdend met onder andere het risico.

Wanneer wordt Promaz actief ?

Promaz zal van start kunnen gaan afhankelijk van de tijd nodig voor het doorlopen van de erkenningsprocedure en de publicatie ervan in het Staatsblad. Er wordt verwacht dat dit ongeveer 4 à 5 maanden in beslag zal nemen.

Hoe een dossier indienen ?

Zodra Promaz operationeel wordt, zal elke particulier met een bodemsaneringsaanvraag een dossier kunnen indienen via een aanmeldformulier dat beschikbaar zal zijn op de Promaz website (www.promaz.be).

1 Vertegenwoordigd door de Belgische Petroleum Federatie, Brafco en Informazout

2 Bijdrage enkel op gasolie diesel voor verwarming en gasoil 50S

3 De specifieke modaliteiten zullen bij de erkenning beschikbaar zijn op www.promaz.be