Document placeholder
24 februari 2023

Voorraadaangifte (papier) accijnsverhoging diesel (2023.02.25)

(zie artikel website 24.02.2023)

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 september 2022

Procedure voorraadaangifte in MyMinfin

Opgelet : deze handleiding is bestemd voor pomphouders en handelaars die geen vergunning "centraal beheer" hebben. 

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
31 maart 2023

Nieuwe accijnstarieven vanaf 01.04.2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 september 2022

Procedure voorraadaangifte in MyMinfin (centraal beheer)

Opgelet : deze handleiding is enkel bestemd voor pomphouders en handelaars die een vergunning "centraal beheer" hebben. 

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
11 maart 2022

Aanvraag terugbetaling accijnzen op petroleumproducten geleverd aan de land- en tuinbouw

Het officiële formulier van Douane en Accijnzen om de voorgefinancierde accijnzen op de petroleumproducten die met accijnsvrijstelling werden geleverd aan de land-, tuin- en/of bosbouw is het pdf-document. De excelbestanden (opgemaakt door Brafco) zijn iets gebruiksvriendelijker, daar deze reeds de van toepassing zijnde nieuwe accijnstarieven (geldig sedert 01.01.2016) vermelden.  

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 maart 2022

Professionele diesel - handleiding

Professionele dieselgebruikers, waaronder brandstoffenhandelaars, kunnen een deel van de accijnzen op de door hun vrachtwagens gebruikte diesel recupereren.

Het te recupereren bedrag aan accijnzen bedroeg eind 2021 247,6158 euro per 1000 liter diesel, dus iets meer dan 24 cent/liter. Ingevolge de Programmawet van 27.12.2021, gepubliceerd in het Staatsblad van 31.12.2021, werd het te recupereren bedrag aan accijnzen vanaf 01.01.2022 met 20,6442 eur/m³ verminderd tot 226,9716 euro/m³, een daling dus met ruim 2 cent/liter.

Indien u beschikt over een vergunning “energieproducten en elektriciteit – eindgebruiker” kan u dit bedrag recupereren bij de FOD Financiën (*). Hiertoe dient u het door de Accijnsadministratie voorgeschreven document te gebruiken.

Wanneer u uw aangifte voor de terugbetaling inzake professionele diesel op papier indient, dient u voortaan gebruik te maken van het webformulier beschikbaar via volgende webpagina: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf(link is external). Dit webformulier vervangt de pdf formulieren die maandelijks ter beschikking werden gesteld via MyMinfin voor de opmaak van de aangifte.

Via dit nieuwe webformulier kan u de aangifte niet indienen. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel : 

 Dienst professionele diesel
 Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
 Kruidtuinlaan 50 bus 3201
 1000 Brussel

Belgische eindverbruikers hoeven het kader A noch het kader B mee te sturen met de aanvraag.

Opgelet : sedert juni 2007 moeten de professionele gebruikers die de terugbetaling wensen te bekomen van de door het cliquetsysteem ingevoerde accijnsverhogingen op diesel ook de naam en het BTW-nummer van hun brandstofleverancier(s) op het aanvraagformulier vermelden.

Sedert maart 2016 kan de aanvraag tot terugbetaling ook via een webapplicatie (PDIE) gebeuren. Meer info hierover vindt u in volgend artikel : http://www.brafco.be/nl/nieuws/professionele-diesel-webapplicatie-online en op http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm(link is external)

BELANGRIJK : Brafco raadt aan om voortaan deze webapplicatie te gebruiken en uw cliënteel aan te moedigen dit ook te doen.

--------------------------------
(*) De aanvrager dient te beschikken over een “vergunning energieproducten en elektriciteit – eindgebruiker” tijdens de periode waarvoor hij de terugbetaling vraagt.

Indien u vragen heeft omtrent de professionele diesel in het algemeen, kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met de Centrale Administratie der douane en accijnzen – Dienst Accijnsprocedures, op één van de volgende nummers :
0257/662.31 en 0257/635.88.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw reeds ingediende terugbetalingsaanvraag, kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met de Gewestelijke Directie Brussel – Dienst professionele diesel, op het nummer : 0257/734.30.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 maart 2022

Vergunning energieproducten en elektriciteit

Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
7 maart 2022

Beroepsaangifte

Verplicht voor o.m. de verkoop van petroleumproducten, alcohol en gedistilleerde dranken, tabak en rookwaren.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen