Promaz gaat van start op 1 april 2022

31 maart 2022
Vincent Orts

Oplossing voor lekkende stookolietanks is een feit

De vzw Promaz is een initiatief van de sectororganisaties Brafco, Energia (de vroegere Belgische Petroleum Federatie) en Informazout. De vertegenwoordigers van het Fonds hebben de werking ervan toegelicht aan de pers op donderdag 31 maart, aan de vooravond van de daadwerkelijke start van de activiteiten van het Fonds.

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars of eindgebruikers. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar door de ondersteuning van het  Promaz-fonds.

“Promaz is een initiatief van de sector en heeft tot doel de stookoliegebruiker te ontzorgen”, zo stak Johan Mattart, voorzitter van Promaz, van wal. Niet zonder trots kondigde hij aan dat Promaz, amper één maand na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad, operationeel is. Voortaan kunnen eigenaars of eindgebruikers die een vermoeden hebben dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of -leiding of die in het verleden al een bodemsanering hebben uitgevoerd, conform de door de gewestelijke overheid opgelegde procedure, een aanvraag tot tussenkomst bij Promaz indienen. Dit kan online, via het e-loket op www.promaz.be. De aanmeldingsperiode voor het indienen van een dossier bedraagt 3 jaar en eindigt op 28 februari 2025.

Werkingsbudget

Het werkingsbudget van het fonds, opgericht voor een periode van 20 jaar, wordt geschat op 610 miljoen euro. Met dit budget worden, naast de bodem- en grondwatersaneringen, ook  de werkingskosten van het fonds gefinancierd, alsook een nog te creëren verzekeringsmechanisme voor schadegevallen die zich na de aanmeldingsperiode kunnen voordoen. Voor de invulling van het budget zal er ongeveer 110 miljoen euro komen uit de reserves van het BOFAS fonds (het bodemsaneringsfonds voor tankstations) dat in zijn laatste fase zit. Het resterende gedeelte van het budget zal op termijn via een beperkte bijdrage in de maximumprijs van mazout, via de programma-overeenkomst gefinancierd worden.

Wie komt in aanmerking?

Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of gebruikt werd voor de verwarming van gebouwen kunnen beroep doen op Promaz. Het begrip “gebouwen” moet ruim worden geïnterpreteerd: het omvat niet enkel gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten), maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels. 
 

Communicatie- en mediacampagne

In mei/juni volgt dan de eerste golf van de “connectivity & content” campagne via mass media met aandacht voor de verschillende doelgroepen. Na de verlofperiode zal in september/oktober een tweede golf volgen. Aan de stookolieverdelers is gevraagd hun klanten aan te moedigen www.promaz.be te bezoeken en hiervoor is communicatiemateriaal (affiches en folders) beschikbaar.

Hoe een aanvraag indienen?

Op www.promaz.be kan men meer informatie vinden en kan men nakijken of men in aanmerking komt voor de tussenkomst van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen dan via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven gebeuren. Voor meer informatie kan men eveneens terecht op het gratis nummer 0800/63 63 6 tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag.