Milieuvergunningsaanvragen

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I). Niemand mag immers zonder vergunning een klasse 1 of klasse 2- inrichting uitbaten of veranderen. Voor een klasse 3 inrichting volstaat een melding bij het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

De procedures voor het indienen van een milieuvergunningsaanvraag zijn opgenomen in Vlarem I. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bepaalde inrichting te mogen exploiteren, zijn vervat in Vlarem II.

Het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag dient met de grootste zorg te gebeuren. Ook de aanvraag tot hernieuwing van een milieuvergunning - die bij de bevoegde overheid moet aangevraagd worden tussen de 18de en 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn -  wordt best grondig voorbereid en opgevolgd.

Voor het opstellen, begeleiden en opvolgen van uw milieuvergunningsaanvraag (alsook voor de aanvraag tot hernieuwing van uw milieuvergunning) kan u terecht bij Brafco, die hiervoor samenwerkt met een gespecialiseerde externe partner die over een solide ervaring in de sector beschikt.

Geïnteresseerd?

Wenst u een milieuvergunningsaanvraag in te dienen of een bestaande vergunning te wijzigen of te verlengen?

Gelieve ons te contacteren via mail of op het nummer 02/502.42.00.