Verbod stookolieketels jaagt Vlaming op kosten ten gunste van aardgassector zonder klimaatwinst

6 oktober 2021
Johan Mattart

Brussel, 6 oktober 2021 – Vandaag keurt de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement wellicht een voorstel van decreet goed dat een verbod op de plaatsing van stookolieketels invoert wanneer een aardgasaansluiting mogelijk is. Deze beleidsdaad lijkt eerder ingegeven door economisch eigenbelang, dan door een oprechte bekommernis om milieu of de portefeuille van de Vlaming.

Het voorstel van decreet, opgesteld door de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V, stelt vanaf 1 januari 2022 een verbod in op het plaatsen van een stookolieketel in alle nieuwe gebouwen en in bestaande woningen wanneer er een aardgasnet in de straat aanwezig is. Aangezien 90% van de woningen in Vlaanderen aansluitbaar is op het aardgasnet, betekent dit de doodsteek voor de stookoliesector en de honderden familiale bedrijven die vloeibare brandstoffen per tankwagen leveren aan gezinnen en bedrijven.

Welke milieuwinsten?

De indieners van het voorstel argumenteren dat stookolieketels ‘minder energie-efficiënt en onvoldoende milieuvriendelijk’ zijn.

Wat de energie-efficiëntie betreft, is dit alleszins niet juist. Ook de Vlaamse overheid weet dat. Op de overheidswebsite www.energiesparen.be staat klaar en duidelijk dat “de energie-efficiëntie van nieuwe aardgas- en stookolieketels ongeveer gelijk ligt” (https://www.energiesparen.be/verwarmen/toestel-milieu-en-klimaat).

“Over de zogenaamde grotere milieuvriendelijkheid van aardgas valt ook één en ander te zeggen”, stelt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars. “De resultaten van een door de sector aangevraagd onderzoek dat aantoont dat de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van stookolie niet hoger ligt dan die van aardgas, wordt door de indieners van het voorstel van decreet verworpen. Ze betwisten de gebruikte methode maar zijn blind voor het groeiende belang van de import van Russisch gas en de impact van methaanlekken bij de winning en het transport van aardgas. Methaan is een broeikasgas dat 25 à 30 maal schadelijker is voor het klimaat dan koolstofdioxide. Door enkel te focussen op de uitstoot bij de verbranding wordt verkeerdelijk het beeld opgehangen dat aardgas milieuvriendelijker is dan stookolie”.

Bovendien houden de indieners van het voorstel van decreet geen rekening met de technologische evoluties. Zo kunnen stookolieketels zonder enige aanpassing perfect werken op koolstofarme en koolstof neutrale brandstoffen en kunnen ze gecombineerd worden met zonne- en warmtepompboilers.

De Federatie dringt er dan ook op aan dat alle technologieën die toelaten de CO2-uitstoot te reduceren een eerlijke kans krijgen en niet a priori worden geweerd. Het voorstel van decreet trekt duidelijk de kaart van de aardgaslobby en respecteert geenszins het principe van de technologische neutraliteit.

Extra kosten voor de consument

In de praktijk wordt aan zo’n 600.000 Vlaamse gezinnen de boodschap meegegeven dat ze vanaf volgend jaar hun oude stookolieketel niet meer mogen vervangen. Zo wordt ons land nog afhankelijker van één specifieke energiebron, die bovendien met heel wat geostrategische uitdagingen kampt, die de prijs ervan blijvend zullen beïnvloeden.

Naast de exploderende energieprijzen, waarmee vooral de huidige aardgasgebruikers geconfronteerd worden, zal een de facto verplichte aansluiting op het aardgasnet de gezinnen bovendien op extra kosten jagen. Immers, naast de duurdere brandstof en de investering in het nieuwe stooktoestel moeten ook nieuwe leidingen in de woning geplaatst worden en moet de opslagtank geledigd en verwijderd worden. “En dat alles voor een niet bewezen milieuwinst ? Wie krijgt dit nog uitgelegd aan gezinnen die het financieel niet breed hebben? fulmineert Mattart.  

Een aantal onder hen zal om financiële redenen niet voor aardgas kiezen, maar noodgedwongen zijn oude stookolieketel blijven oplappen in plaats van over te stappen naar een milieuvriendelijkere hoogrendementsketel. Anderen zullen dan weer voor verwarming op hout kiezen, omdat ze zo – net als bij stookolie – zelf kunnen bepalen wanneer ze hun energie aankopen. Maar ook bij hout- en pelletkachels worden vragen gesteld in het milieudebat.

De Federatie zal het decreet, van zodra gepubliceerd in het Staatsblad, sowieso aanvechten voor het Grondwettelijk Hof, aldus nog Johan Mattart.

 

- Einde persbericht -

 

Voor meer informatie, contacteer : Johan Mattart, algemeen directeur Brafco : 0476/44.36.29